Bio-economia circulară în Europa. Scurtă descriere a politicilor

Economia circulară în sprijinul dezvoltării durabile
Durabilitatea, ca model de dzvoltare economică, este definită ca satisfacerea nevoilor curente fără a compromite în mod direct sau indirect nevoile generațiilor viitoare. Acest lucru este strâns legat de economia circulară (EC). EC diferă de economia liniară tradițională „nedurabilă” prin introducerea unui model de flux ciclic. EC reprezintă o schimbare sistemică cu implicații pe termen lung, favorizează mediul de afaceri și creșterea economică, având un impact pozitiv din punct de vedere ecologic, economic și social (Fundația Ellen MacArthur 2017). EC promovează o utilizare eficientă a resurselor într-o economie ecologică și dezvoltarea unor noi modele de afaceri. Conform definiției (Comisia Europeană 2015), obiectivul EC este de a permite maximizarea eficienței utilizării resurselor și minimizarea cantității de deșeuri generate, astfel încât să rezulte un impact minim asupra mediului și costuri de producție scăzute.
Beneficiile economiei circulare în cifre
Trecerea la o economie circulară în sectoarele agro-alimentar, transporturi și construcții se estimează că va genera o reducere a gazelor cu efect de seră de 48% până în 2030 și 83% până în anul 2050 în comparație cu anul 2012. Beneficiile nete anuale pentru companiile din UE-27 prin punerea în aplicare a măsurior de utilizare eficientă a resurselor/ măsuri în domeniul economiei circulare, cum ar fi prevenirea generării deșeurilor, recuperarea materialelor, schimbarea practicilor de achiziții publice și re-proiectarea produselor, se estimează să varieze de la 245 miliarde Euro la 604 miliarde Euro, aceasta reprezentând o medie de 3-8% din cifra de afaceri anuală (Agenția Europeană de Mediu 2016).
Politica de economie circulară în Uniunea Europeană
Conceptul de Economie Circulară a apărut în Europa în 2011 în contextul elaborării Strategiei Europa 2020, cu inițiativa emblematică referitoare la eficiența utilizării resurselor în Europa. Această inițiativă a stabilit necesitatea unei strategii menite să transforme Europa într-o „economie circulară”. În 2015 Comisia Europeană a lansat un pachet de acțiuni, propunând o serie de măsuri care să susțină economia circulară. Cu scopul de a stimula producția eficientă, planul strategic prevede ca Statele Membre să ajute companiile să colaboreze pentru a găsi cea mai bună utilizare a deșeurilor și a produselor secundare pe care le produc, de exemplu în cadrul simbiozelor industriale.
Către implementarea bio-economiei circulare
Bio-economia poate fi definită ca o economie în care materialele, substanțele chimice și energia se obțin din bioresurse regenerabile. În Strategia în domeniul bio-economiei (Comisia Europeană 2012), bio-economia este definită ca o economie care se bazează pe bioresurse regenerabile (ex. din culturi de plante, păduri, ferme de animale) și le transformă în alimente, furaje, produse, materiale și energie. Bio-economia include agricultura, silvicultura, piscicultura, industria alimentară, industria de celuloză și hârtie, precum și sectoare din industria chimică, biotehnologie și industria energetică.
Bio-economia este legată de mai multe domenii de politică. Ar trebui, prin urmare să se aibă în vedere politicile orizontale și să se ia în considerare mai multe niveluri. Legătura dintre bio-economie și economia circulară ar putea dezvolta sinergii puternice. Politicile implementate trebuie să-și aibă originea în bunele practici identificate pentru a susține o economie care bioresursele sunt valorificate, punând bazele conceptului de bio-economie circulară.
Strategia UE în domeniul bioeconomiei actualizată
Strategia Comisiei Europene pentru o bio-economie durabilă 2012 va fi actualizată anul acesta. Având în vedere evoluțiile politice recente, actualizarea strategiei a fost necesară pentru a asigura o mai bună orientare și aliniere la prioritățile politice ale UE și viitoarele provocări. Actualizarea strategiei va consolida o bio-economie circulară durabilă în Europa (Comisia Europeană 2017).
Potrivit proiectului BIOREGIO, susținerea conceptului de circularitate și durabilitate a bio-economiei vor fi principalele probleme ale actualizării strategiei. Importanța înțelegerii efectului bio-economiei asupra resurselor naturale și a ecosistemului ar trebui să fie prioritară, în timp ce o cunoaștere mai profundă a impactului activității economice asupra biosferei este necesară pentru o mai bună înțelegere a bio-economiei. O provocare importantă este intensificarea educației și consolidarea cunoștințelor pentru ca bio-economia să fie promovată în toate sectoarele, în special în agricultură, în lanțul valoric agro-alimentar și în producția de bioenergie. Prin urmare, este important să identificăm activitățile cu valoare adăugată care sprijină investițiile în producție, cercetare, prelucrare, comerț și marketing (Comisia Europeană 2018).
Bune practici în bio-economia circulară

Pentru a trece la o economie circulară, Comisia Europeană (2015) afirmă că autoritățile naționale, regionale și locale au un rol-cheie în facilitarea tranziției. În consecință, economia circulară necesită eforturi la diferite niveluri pentru a ajunge la o abordare de ansamblu.

Proiectul BIOREGIO identifică și promovează bio-economia circulară în șase regiuni europene. Bunele practici în domeniul bio-economiei circulare transferabile care cuprind modele de cooperare, cum ar fi ecosisteme și rețelele și cele mai bune soluții tehnologice disponibile sunt promovate pentru a fi aplicate și în alte regiuni ale UE. Bune practici identificate în proiect sunt disponibile la adresa:
https://www.interregeurope.eu/bioregio/good-practices/

Varianta în original a Sintezei de politici este disponibilă pe site-ul proiectului BIOREGIO:
https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289

Această scurtă descriere a politicilor reflectă viziunea proiectului BIOREGIO; autoritățile programului Interreg Europe nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Bibliografie
Ellen MacArthur Foundation, 2017. Circular Economy Overview. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept
European Commission, 2012. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe. COM(2012) 60 final. http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf
European Commission, 2015. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614 final. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
European Commission, 2017. Review of the 2012 European Bioeconomy Strategy. https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/review_of_2012_eu_bes.pdf#view=fit&pagemode=none
European Commission, 2018. Feedback from: BIOREGIO project consortium on the EU 2012 Bioeconomy Strategy, http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-975361/feedback/F10485_en
European Environment Agency, 2016. Circular economy in Europe: Developing the knowledge base. EEA Report, No 2/2016. doi:10.2800/51444. https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe

Lasa un comentariu

Trebuie sa fi logat pentru a posta un comentariu.