Author "MATELO" Page

Author Nick: MATELO
Site:


Author Articles List:

Sort by:

ÎNCHEIEREA PROIECTULUI “ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR EDUCAŢIONALE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE LICENŢĂ ŞI MASTERAT ÎN DOMENIUL TIC PRIN CREAREA UNUI LABORATOR DE SECURITATE INFORMAŢIONALĂ”

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Institutul NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (I.C.I.) BucureÅŸti, S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L. Suceava, S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.R.L. BucureÅŸti, a derulat, pe o perioadă de 18 luni, un proiect cofinanÅ£at de Fondul Social European, în cadrul domeniului major de intervenÅ£ie 1.2 „Calitate în învățământul superior” cu titlul „Îmbunătăţirea […]

SIMPOZION ȘI CONCURS STUDENȚESC PE TEMA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în parteneriat cu Institutul NaÅ£ional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (I.C.I.), BucureÅŸti, S.C. ASSIST SOFTWARE S.R.L., Suceava, S.C. SAFETECH INNOVATIONS S.R.L., BucureÅŸti, în cadrul proiectului cofinanÅ£at de Fondul Social European cu titlul „Îmbunătăţirea proceselor ÅŸi activităţilor educaÅ£ionale în cadrul programelor de licenţă ÅŸi masterat în domeniul TIC prin crearea unui laborator […]

Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava în calitate de Beneficiar, Facultatea de ÅžtiinÅ£e Economice ÅŸi AdministraÅ£ie Public, prin CEntrul de Formare ÅŸi Cercetare în AdministraÅ£ia Publică (CEFCAP), implementează proiectul cu titlul „Dezvoltarea ÃŽnvăţământului Superior bazat pe competenÅ£e prin îmbunătăţirea calităţii ÅŸi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile ÅžtiinÅ£e Administrative ÅŸi Juridice” (DISSAJ), în […]

Calitate în învăţământul superior. Formarea inovativă de competenţe, abilităţi şi calificări în domeniile Științe Administrative și Științe Juridice în parteneriatul public-privat

ÃŽn temeiul parteneriatului public-privat, vizându-se creÅŸterea calităţii în învăţământul superior prin îmbunătăţirea programelor de studii din domeniile ÅžtiinÅ£e Administrative (AdministraÅ£ie Publică, Asistenţă Managerială ÅŸi Secretariat, Management ÅŸi AdministraÅ£ie Europeană, Management ÅŸi Audit în AdministraÅ£ie ÅŸi Afaceri) ÅŸi Juridice (Drept) în vederea adaptării la cerinÅ£ele pieÅ£ei muncii ÅŸi dezvoltării mecanismelor de creÅŸtere a accesului la învăţământul […]

Adaptare, inovare și calitate pentru programele de studii din învățământul superior vizând studenții din domeniul Ştiinţe Juridice

StudenÈ›ii din domeniul ÅžtiinÅ£e Juridice, membri ai grupului È›intă al proiectului POSDRU “Dezvoltarea ÃŽnvăţământului Superior bazat pe competenÅ£e prin îmbunătăţirea calităţii ÅŸi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile ÅžtiinÅ£e Administrative ÅŸi Juridice – Acronim: DISSAJ”, beneficiar ”Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, au avut oportunitatea de a-È™i prezenta într-un cadru competiÈ›ional, percepÈ›iile pe […]

Inovare şi calitate în adaptarea programelor de studii de licenţă din domeniul Ştiinţe Administrative la cerinţele pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere

ÃŽn cadrul proiectului POSDRU “Dezvoltarea ÃŽnvăţământului Superior bazat pe competenÅ£e prin îmbunătăţirea calităţii ÅŸi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile ÅžtiinÅ£e Administrative ÅŸi Juridice – Acronim: DISSAJ”, în data de 31.01.2015 au fost organizate 3 workshop-uri concurs cu tema ”Inovare ÅŸi calitate în adaptarea programelor de studii de licenţă ÅŸi masterat din Domeniile […]

Adaptarea programelor de studii de masterat din domeniul Ştiinţe Administrative la cerinţele pieţei muncii

Colectivul de cadre didactice din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava se preocupă în permanență de calitatea programelor de studii pentru a pune la dispoziÈ›ia studenÈ›ilor o ofertă educaÈ›ională racordată la cerinÈ›ele pieÈ›ei muncii. Astfel, prin proiectul cu titlul “Dezvoltarea ÃŽnvățământului Superior bazat pe competenÈ›e prin îmbunătățirea calității È™i facilitarea accesului la programele de […]

Creşterea inteligentă prin educaţia, formarea și învățarea pe tot parcursul vieții în domeniile Ştiinţe Juridice şi Administrative, pentru dezvoltarea carierei durabile şi societăţii bazate pe cunoaştere

EducaÅ£ia, formarea È™i învățarea pe tot parcursul vieÈ›ii se află pe agenda CEntrului de Formare ÅŸi Cercetare în AdministraÅ£ia Publică (CEFCAP) din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de ÅžtiinÅ£e Economice ÅŸi AdministraÅ£ie Publică, în strânsă corelaÅ£ie cu direcÅ£iile de acÅ£iune ale Strategiei Europa 2020, adoptată de România în calitatea sa de stat […]